Ahoj - som Linea Micra!

 

v spolupráci s našim partnerom

dobrakava
dobrakava facebook
dobrakava instagram

domáci pákový kávovar
na kaviarenskej úrovni

 
 

Ahoj,

tu je Linea Micra!

Domáci pákový kávovar, ktorý pozdvihne tvoju kuchyňu na kaviarenskú úroveň. Získaj nekompromisný výkon, ktorý je preslávený značkou La Marzocco.

OBJEDNAJ SI "skúšobnú jazdu"
priamo u nás!
Nezabudni si doniesť vlastnú kávu. Pre porovnanie chuťového rozdielu na Linea Micra odporúčame vyskúšať chuť na káve, ktorú najlepšie poznáš.

 

M: +421 905 255 090

E: obchod@pressoburg.sk

ZAVOLAŤ
NAPÍSAŤ E-MAIL

malý a kompaktný
34 x 29 x 39 cm
VÝŠKA x ŠÍRKA x HĹBKA

hmotnosť 19 kg

linea micra obrázok

rýchly náhrev
do 5 minút

5 minút obrázok

poloautomat

s nadčasovým dizajnom pádla prepojeným na elektrický spínač

poloautomat linea micra obrázok

baristické
LED osvetlenie

umožňuje lepší pohľad na extrakciu kávy

linea micra led osvetlenie obrázok

 

rotačné čerpadlo obrázok

rotačné čerpadlo

so stabilným a nastaviteľným výkonom

izolovaná parná tryska obrázok

izolovaná parná tryska

so silným výkonom a izolačným prevedením voči popáleniu

stabilta teploty obrázok

stabilita teploty

využíva duálny PID ohrev s presnosťou nastavenia teploty na 0,1°C

duálne bojlery obrázok

duálne bojlery

individuálny bojler pre kávu a paru

duálne bojlery animácia

 

zásobník
na odpad

je magnetický, ľahko vysúvateľný a má hladinový indikátor odpadu

zásobník na odpad linea micra
zásobník na odpad obrázok 2

zásobník
na vodu 2l

s jednoduchým dopĺňaním a odnímateľnosťou pre kvalitnejšie čistenie

zásobník na vodu obrázok
zásobník na vodu obrázok 2

konvertibilná páka 3v1

je nastaviteľná páka s jednovýpusťou,
dvojvýpusťou a bez dna

konvertibilná páka obrázok

pripojenie cez mobilnú aplikáciu

umožňuje konfiguráciu základných baristických nastavení

mobilná aplikácia la marzocco obrázok
klikni pre stiahnutie aplikácie la marzocco z app store
klikni pre stiahnutie aplikácie la marzocco z google play

ku kávovaru je základné baristické príslušenstvo:

prášok na čistenie 566 g

utláčadlo

kanvička na mlieko 300 ml

konvertibilná páka
2 filtračné sitká (8 g a 14 g)
čistiace sitko

baristické príslušenstvo k linea micra obrázok

základná farba je nerez
+
6 nadštandardných farieb
za príplatok

• čierna (dostupná ihneď ➜ dobrakava.eu)

modrá

červená

• biela (dostupná ihneď ➜ dobrakava.eu)
žltá
sivá

všetky farebné varianty obrázok

Zaujala ťa Linea Micra?
Kontaktuj nás

M: +421 905 255 090

E: obchod@pressoburg.sk

Send Mail

ekologicky

chránime životné prostredie a neplytváme obalmi

wolt dobrakava

wolt

doručenie do 30 minút (platí len pre Bratislavu)

Na spracovanie objednávky je nevyhnutné, aby naša spoločnosť disponovala určitými Vami poskytnutými osobnými údajmi. Vami poskytnuté osobné údaje následne spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Našou povinnosťou vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je poskytnúť informácie o tom, ako dochádza k ich spracúvaniu a ako dosiahnuť ich bezpečnosť. Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ATC-JR, s.r.o., so sídlom Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov. Osobné údaje spracúvame za účelom: Účtovníctvo: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva. Evidencia reklamácií: Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti. Marketingová komunikácia: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak si želáte odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: info@dobrakava.eu, poprípade písomnou formou na adresu sídla spoločnosti ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov. Osobné údaje uchovávame na dobu: Účtovníctvo: Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Evidencia reklamácii: Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Marketing: Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: atc@atc.eu, poprípade písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa. Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady: Zásada zákonnosti osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zásada obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Zásada minimalizácie osobných údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Zásada správnosti dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Zásada minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Zásada integrity a dôvernosti osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Zásada zodpovednosti ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.  Spoločnosť neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente boli platné v čase jeho odoslania a môžu sa meniť. Za prípadné chyby sa ospravedlňujeme.
Newsletter môže obsahovať ilustračné obrázky.