Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

  1. Kto môže odstúpiť od zmluvy?

Odstúpiť je možné od zmlúv uzavretých na diaľku, teda na www.pressoburg.sk s doručením kuriérom. Rezervovanie tovaru v predajni cez internet a jeho následné zakúpenie v predajni nie je zmluvou uzavretou na diaľku.

Právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní majú spotrebitelia, tj. fyzické osoby nepodnikatelia (objednávky bez vyplneného IČO).

Odstúpiť nie je možné od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.

 

  1. Môžete tovar 14 dní používať a potom ho vrátiť?

Funkčnosť tovaru môžete vyskúšať tak, ako by ste to urobili priamo v kamennej predajni a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Pri zaobchádzaní s tovarom nad tento rámec (hlavne jeho znečistenie, poškodenie, namočenie) Vám budú pri vrátení účtované náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Odporúčame Vám dodržiavať tieto zásady:

 

  • Ponechajte si všetky obalové materiály k tovaru, aby ste ho vedeli vrátiť nepoškodený a kompletný.
  • Neodstraňujte ochranné fólie, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu.
  • Vyskúšajte základnú funkčnosť tovaru bez jeho znečistenia, namočenia alebo hygienického znehodnotenia. To znamená výrobok môžete vizuálne skontrolovať a spustiť bez kontaktu s akýmikoľvek látkami a materiálmi – napr. vodou, potravinami, nápojmi, čistiacimi prostriedkami a podobne. To znamená rovnako, ako by ste výrobok skúšali pri nákupe v kamennej predajni.
  • Vyskúšajte základnú funkčnosť tovaru bez znehodnotenia spotrebného materiálu. Napríklad bez rozbaľovania a používania filtrov, tabliet na údržbu a ďalších spotrebných materiálov.
  • Vyskúšajte základnú funkčnosť tovaru bez jeho registrácie v systémoch výrobcov.

Pri vracaní tovaru ho riadne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Náklady na opravu nevhodne zabaleného tovaru poškodeného počas prepravy znáša spotrebiteľ.

 

  1. Aký je postup vrátenia?

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese PRESSOBURG predajňa a servis kávovarov, Podunajská 29, 821 06 Bratislava, e-mail: obchod@pressoburg.sk. Následne počkajte na inštrukcie k vráteniu tovaru.

Tovar pri odosielaní riadne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Náklady na opravu nevhodne zabaleného tovaru poškodeného počas prepravy znáša spotrebiteľ.

V prípade, ak dôjde k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v rozpore s bodom 2, budeme Vám účtovať náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vám bol tovar doručený

Podľa zákonnej úpravy máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vám bol tovar doručený.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Potom tovar bezodkladne a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, kedy nám oznámite, že odstupujete od tejto zmluvy, zašlite späť na adresu PRESSOBURG predajňa a servis kávovarov, Podunajská 29, 82106 Bratislava.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť na našu adresu, ibaže Vám bude navrhnuté, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade platby na dobierku bude úhrada uskutočnená prevodom na účet.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (teda iným spôsobom, ako je obvyklý pri nákupe v kamennej predajni).

 

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 

V Bratislave, dňa 01-01-2024

 

CELFIA s.r.o.

Tománkova 6

841 05 Bratislava

IČO: 31385397

Prevádzkovateľ internetovej stránky elektronického obchodu: https://www.pressoburg.sk/